Partner description:

   

  Constantine the Philosopher University in Nitra (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, abbrev. UKF in Slovak) has been formed as a modern European general university where dominant role is played by science, spiritual quality, high professionalism, pedagogical mastery, open and vivid communication both within local environment and within the world.
   
  It offers a variety of study programmes at bachelor, master and doctoral level, providing strong flexibility, innovation and diversity. In addition to its strong tradition in training of teachers for primary and secondary schools, UKF also offers study programmes for future social workers, experts for cultural organizations and institutions, political scientists, catechists, journalists, archaeologists, historians, musicologists, biologists, environmentalists, mathematicians, physicists, computer scientists, psychologists, gemmologists and other professionals.
   
  The uniqueness of UKF in education is represented by teacher training programmes in Hungarian language tailor made for future teachers in the ethnically mixed areas of Slovakia and the training of teachers, social workers and public education for Roma ethnicity. The University also organizes lifelong learning courses, especially in form of supplementary/additional study as well as courses of Interest study at the University of the Third Age.  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (skratka UKF v Nitre) vznikla ako moderná európska univerzita,  v prostredí ktorej dominuje veda, akademická kvalita, vysoká profesionalita, pedagogické majstrovstvo, otvorená a živá komunikácia v regióne, v Slovenskej republike i smerom k zahraničiu.
   
  UKF v Nitre ponúka množstvo študijných programov na bakalárskej, magisterskej a doktorandskej úrovni, ktoré sa vyznačujú vysokou flexibilitou, inováciami a rôznorodosťou vo vzdelávaní. Popri silnej tradícii v príprave učiteľov pre základné a stredné školy ponúka UKF v Nitre  aj študijné programy pre budúcich sociálnych pracovníkov, expertov pre kultúrne organizácie a inštitúcie, politológov, katechétov, novinárov, archeológov, historikov, hudobníkov, biológov, matematikov, fyzikov, počítačových vedcov, psychológov, gemológov a ďalších odborníkov.
   
  Jedinečnosť UKF v Nitre vo vzdelávaní predstavujú programy učiteľskej prípravy v maďarskom jazyku prispôsobené pre budúcich učiteľov v etnicky zmiešaných oblastiach Slovenska a vzdelávanie učiteľov, sociálnych pracovníkov a vzdelávanie pre rómsku etnicitu. Univerzita tiež organizuje kurzy celoživotného vzdelávania, najmä formou doplnkového a rozširujúceho štúdia pre pedaogických pracovníkov z praxe, ako aj vo forme kurzov záujmového štúdia na Univerzite tretieho veku pre seniorov.  https://www.ukf.sk/en/