Innovative Mathematics Learning Software for Migrant Students - immiMATH


Jednou z najvýraznejších zmien, ktoré ovplyvnili školstvo v Európskych krajinách je multikultúrny charakter modernej spoločnosti. Migranti (prvá alebo druhá generácia) v súčasnosti predstavujú  vysoké percento žiakov vo viacerých Európskych štátoch. Súčasný príliv migrantov a žiadateľov o azyl pravdepodobne ešte toto percento zvýši a multikultúrna trieda sa stane bežnou normou v mnohých európskych školách. Zatiaľ čo vačšina členských štátov EÚ si po nejakom období prekonávania ťažkostí poradila so vzdelávacími politikami a boli vytvorené vyučovacie materiály pre jednotlivé jazyky a spoločenské vedy s ohľadom na situáciu, vzdelávacie materiály pre výučbu matematiky v multikultúrnych triedach značne zaostávajú za uvedenými vzdelávacimi výstupmi v iných školských predmetoch. Rola učiteľa v multikultúrnej triede je o to náročnejšia, že zvyčajne nie je dostatočne pripravený na triedu so žiakmi s rozličným kultúrnym zázemím, pochádzajúcich z krajín z odlišnou kultúrou a jazykom.  Témy o inkluzívnom vzdelávaní v triedach so žiakmi z odlišného kultúrneho prostredia sú pokryté v pregraduálnej i postgraduálnej príprave učiteľov iba výnimočne.

Preto  cieľom nášho projektu je:
- vyvinúť, otestovať a šíriť IKT-vyučovacie a vzdelávacie materiály (“tzv. vzdelávací softvér”) pre výučbu matematiky v multikultúrnej a multilinguálnej triede s konkrétnym zameraním na žiakov – migrantov
- poskytnúť a vzdelávacie aktivity ( “tzv. profesijný rozvoj”) pre študentov učiteľstva a učiteľov z praxe prezentáciou v projekte vyvinutého vyučovacieho softvéru na podporu vyučovania matematiky v multikultúrnej triede.